28 Ekim 2016, 11:27 - 
Ateist–Materyalist Eğitim Suçu engellemiyor; “Nitelikli” hâle getirip, Çeşit ve Sayısını Arttırıyor!

Ateist–Materyalist Eğitim Suçu engellemiyor; “Nitelikli” hâle getirip, Çeşit ve Sayısını Arttırıyor!

Bedî’üzzaman’ın 2 Eğitim Modeli: “Medrese-i Nurîye” ve “Medreset-üz Zehra” (1)

Ayhan KÜFLÜOĞLU / 28.Ekim.2016 / ayhank27@gmail.com

 

Beşerî münasebetlerde artan çözülme ve bozulma; dolandırıcılık ve diğer suç oranlarının konuşulduğu her yerde, konuşma ve tartışmaların geldiği son nokta genellikle “eğitim ve öğretim” olur. Herşeyin başının “eğitim” olduğu, bütün bu problemlerin eğitimle çözülebileceği ifade edilir. Klişe ifadeyle “işin başı eğitim.”(!)

 

Halbuki, işlenen suç oranlarında “eğitimli” ile “eğitimsiz” arasında kayda değer bir fark olmayıp; üstelik eğitimlilerin işlediği suçlar, genelde “nitelikli suçlar” kapsamına girmektedir! Yani eğitimliler suç oranlarını azaltmaktan ziyade, suçların “kalite” ve “çeşidini” arttırmakta!

 

Üstelik bunlar “okumuş” olduklarından, suçlarını yasal kılıflara bürüyüp, “fatura – muhasebeleştirme hileleri” gibi yöntemlerle gizlemekte de mahirler! Yani bu tür suçların “tespit” ve “ispatı” da zor!

 

Bir de herhangi bir kurumda uzman veya yönetici olarak, yüksek miktarda hisse ve sermaye veya insan yönettikleri için veya stratejik / kilit bilgilere sahip olduklarından; özellikle “vergi kaçırma, hırsızlık ve dolandırıcılık” gibi suçlarda; çaldıkları miktar ve firma veya ülke / vatandaşa verdikleri zarar; eğitimsizlerin işledikleri “âdi suçlara” göre, kıyas kabul etmez derecede daha fazla!

 

Bir vesileyle başka bir yazımızda da geçtiği gibi; okuma – yazma öğrenecek kadar bile günümüz eğitim çarkından geçmemiş köydeki Çoban Mehmet’e, yönetmesi için en fazla bir koyun sürüsü emanet edilir. Kimseye farkettirmeden sürünün bir kısmını pazarda satmayı kafasına koyan Çoban Mehmet’in sınırları bellidir. Öyle “koyunları kaç tür, hangi yöntemlerle gaspedebilirim, suçumu nasıl gizlerim, hangi yalanlar inandırıcı olur, pazarda tanınmamak için ne yapabilirim” gibilerinden şeylere de kafası çalışmaz! Zaten elindeki imkân ve gücü; en fazla, kendisine emanet edilen sürünün tamamını çalma ve gasbedip, satması olabilir. Ve daha ilk suçunda da, akşama kalmadan yakayı ele verir. Sonuçta kendisine emanet edilen koyun sayısı belli, geri gelen belli ve bunu saklaması da mümkün değil. Ne olur?: Böylelikle bir daha kimse hayvanını Çoban Mehmet’e teslim etmez. Daha ilk hırsızlığında yakalanıp, ismi çevre köylere kadar yayılan Mehmet’in, aynı suçu bir daha işlemesi de mümkün değildir.

 

Elhasıl eğitimliler, işledikleri suçların “kalite ve nitelik”, “çeşit” ve “sayı” ve “tekrarı”; ayrıca “zarar verme genişlik” ve “miktarı” ve bu tür suç(lu)ların “tespit ve ispat zorluğuna” kıyasla; ‘eğitilmemiş / cahillere’ göre açık ara önde!

 

Resmin bütününde görünen manzara bu. Demek ki “eğitim, okumak”; suçu engellemiyor, bilâkis suçların nitelik ve kalite, sayı ve çeşidini arttırıyor! Demek ki “eğitim”i çözüm olarak sunmadan önce, “eğitim – öğretim”i başlıbaşına bir problem olarak görüp, önce bu problemi çözmeli. Eğitimdeki sorunları çözmeden, eğitim başka derde çözüm olmaz.

 

Yukarıda demiştik ya; herşeyin başının “eğitim” olduğu, bütün bu problemlerin eğitimle çözülebileceği konusunda herkes hemfikir. Aynen bunun gibi; “eğitim – öğretimin kalitesinin arttırılması ve yaygınlaştırılması” konusunda da herkes görüşbirliği içerisinde.

 

Fakat iş, “eğitim” kavramının içine doldurmaya gelince; yani “nasıl ve neyin eğitimi verilecek?” sorusuna gelince; biraz önce görülen konsensüs ve fikir birliğinin, sadece bir ilüzyon ve görünüşten ibaret olduğu anlaşılıyor. Elhasıl konuşmalarımızda aynı kelimeleri kullanmamız, aynı kavramlarda anlaşmamız; “o konuda aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri anlıyoruz” anlamına gelmiyor!

 

Yani artık “herşeyin çözümü eğitimde, eğitimde kalite, müfredatta değişiklik, sistemde revizyon” sözlerini tekrarlamanın bir anlamı yok, çünkü herkes bunların içini farklı dolduruyor! Artık somut adımlar atmak ve artık işin bir adım daha ilerisine geçip; “neyin eğitimi ve nasıl bir eğitim?” sorusunun cevabına bakmalıyız. Bu konuda projeler üretmeli, müfredat ve ders kitapları hazırlamalı ama önce bu konuda öğretmen, yazar ve öğretim üye / görevlilerine yol gösterip, rehberlik edecek başvuru kaynakları hazırlamalıyız.

 

Çağımızın Eğitim Anlayışı ve Bedî’üzzaman’ın Eğitim Anlayışı

Günümüz dünyasında hâkim olan genel eğitim modeli; bağlı bulunulan devletin yasalarına iman etmiş, “mü’min ve muttakî”; yani “iyi ve uysal vatandaş” yetiştirme üzerine kurgulanmış ve tasarlanmıştır. Bu tür eğitim modelinin hâkim olduğu devletler; vatandaşlarının günah işleyip işlemediği, faiz alıp almadığı, piyango – kumar oynayıp oynamadığı veya ibadetleriyle, cami veya kiliseye gidip gitmedikleriyle ilgilenmez. İlgilendikleri: Vergilerini ödeyip ödemedikleri, kanunla tanımlanmış suçları işleyip işlemedikleri gibi fiillerdir.

 

Bedi’üzzaman’ın eğitim – öğretim modelinin vizyon ve görüş alanı ise bu 60 – 70 senelik dünya hayatıyla sınırlı değil. O’nun teklif ettiği eğitim metodu; kişinin kendine ve içinde bulunduğu topluma, sığ ve geçici bir getirisi olan “iyi vatandaş, uysal yurttaş” olmanın ötesine geçip; hatta fıtratımızda olup, doğuştan getirdiğimiz, default / fabrika ayarları diyebileceğimiz “iyi insan” olmanın da ötesine geçip; (Risale-i Nur’da “insaniyet-i kübra” olarak isimlendirilen) “kâmil insan” olmayı hedefler. “Kâmil İnsan” olmanın tanım / ta’rif, yöntemini de İslâm’dan alır; yani “iyi mü’min, müslüman” olmayı hedefler.

 

Bedi’üzzaman’ın teklif ettiği eğitim modeline göre; insan davranışlarını değiştirme ve suça bulaşmayıp, ek olarak ahlâkî ve faziletli davranışlarda bulunmasını teşvik ve sevk ve zorlamak için, sadece “dünyevî suç – dünyevî ceza” mekanizması, motivasyon dinamiği olarak yeterli olmaz. Buna “günah – uhrevî ceza”nın da eklenmesini, üstüne ayrıca “ibadet – (ecir) sevap”ta diyebileceğimiz “faziletli davranış – ödül” motivasyonunun da eklenmesini teklif eder. Bir sonraki aşamada da, “ihlâs / ihlâslı davranış” diyebileceğimiz “dünyevî ve uhrevî karşılık beklememe”; yani yaptığımız veya yapmadıklarımızın sırf “Allah emrettiği” için olmasını hedefler.

 

O’na göre; bir “müslüman”, devlet veya kanun emrettiği için değil; öncelikle ve asıl Allah emrettiği için, suç işlemez. Polis veya hapisten korktuğu için değil; Rabbinden ve ahiretteki kötü akıbetten korktuğu için suç işlemez. Bağlı bulunulan veya içinde bulunduğu ülke / devlet / kanunun meşru ve mübah emir ve kurallarına uyup, anarşi ve fitne çıkarmamak; hain, asi, bâğî olmamakta Rabbinin ayrı bir emridir zaten. Yani kanunun çoğu emir – yasaklarına uymamak “suç” olduğu gibi, aynı zamanda “günahtır” da!

 

Bedi’üzzaman Hazretlerinin eğitim modelinde, yukarıda “ibadet – (ecir) sevap / faziletli davranış – ödül” ismini verdiğimiz, “teşvik / sevk” motivasyonunu açmak gerekiyor. Şöyle ki: Günümüz devletleri suçu cezalandırıyor; fakat suç işlemeyip, üstüne faziletli davranış gösterenlere herhangi bir ödül ve teşvik ve özendirme politikası yok. Varsa bile bu basit bir plâket veya bir binaya kişinin ismini vermekten öteye geçmiyor. Halbuki bu, insan davranışlarını değiştirme veya geliştirmede, yeterli ve geçerli bir motivasyon ve etki sağlamaz.

 

Yani bir insan, plâket almak için veya bir yerlerde isminin yaşaması ve gelecekte iyi anılmak için; “şu kurum veya yoksullara para bağışlıyayım, bina yapayım” demez. Yani bu tür yardımların çoğu “vicdanî ve insanî” veya “fıtrî ve İslâmî” sebeplerle gerçekleşiyor. Bina yapıp, yardım için fon kuranların da çoğu, bunu “gider gösterip, vergiden düştükleri” için; yapılan bu yardım da vergilerimizle yapılmış gibi oluyor!

 

Bedi’üzzaman’ın eğitim sistemi ile günümüz eğitim sistemindeki diğer fark: Günümüzde geçerli olan eğitim anlayışı “formel, şekilsel ve resmî öğretim”e dayanır. Ve bu öğretimin de “eğitim” kısmı eksik olup; okulda verilen şeyler genelde “IQ / entelektüel zekâ”ya hitap eder. Ve bunda kullanılan metod bile eksik / yanlışlarla malûl olup; bu okullarda öğrenciye verilen “bilgi”, onu kullanmak ve pratiğe döküp, realize etmekten ziyade; “hafızaya” bilgi depolama, böylelikle sınavda çıkacak soruları çözme amacı taşır…

 

Vatandaşın çocukları, sabah daha hava aydınlanmadan, uyandırılır; sıcak döşeği, anne kucağından alınıp “kreş, okul, üniversite” ismi verilen binalara alınır. Öğrenilmesi ve ezberlenmesi zorunlu tutulan müfredat burada beyinlere dikte edilip, sokulur. Öğrenciden, bunların doğru – yanlışlığını sorgulamadan, “mutlak doğru” olarak kabul etmesi istenir. Okul çıkışında ise eğitim bitmiş olup; öğrenciye en fazla, evde yapması gereken ödevler verilir. Bu okulların “üniversite” düzeyinde olanların çoğunda “anadilde” eğitim yasaktır! Eğitim dilinin Türkçe olmasının yasaklandığı bu okullarda, derslerin tamamı veya çoğu İngilizce olup; başka bir dile de müsaâde edilmez!...

 

Medrese-i Nurîye ve Medreset-üz Zehra

Bedî’üzzaman kitaplarında teklif ettiği eğitim modelinde “Medreset-üz Zehra” ismini verdiği formel ve şekilsel, resmî ve diplomalı eğitimle birlikte; “Medrese-i Nurîye” ismini verdiği, informel ve gayri resmî, herhangi bir kabul ve devam şartı olmayan, yaygın (tüm fert – zemin – zamana yayılmış) eğitimi de önerir.

 

Medrese-i Nurîye; en küçük toplum birimi “aile”de yapılacak olan; aile bireylerinin isteğine bağlı olup, kendilerinin gerçekleştireceği; burada Risale-i Nur’ların okunup, hasbihâl edildiği, “sohbet” tarzında sürekli bir eğitim biçimidir. Ayrıca, komşularla gerçekleştirilebilecek umumî “ev sohbetleri” yapılabilir. Ayrıca, evini gayri resmî olarak “Medrese-i Nurîye” olarak tahsis veya temlik ve vakfetmiş kişilerin hânelerinde yapılan, herkesin katılımına açık “ev sohbetleri” de vardır. Fakat asıl olan; her “ev / ailenin” küçük bir “Medrese-i Nurîye” olmasıdır.

 

Bütün bu biraraya gelme ve sohbetlerde, “resmî – gayri resmî” herhangi bir örgütlenmeye gidip, organizasyonlar yapma veya ses getirecek ortak eylem / imza ve davranışlarda bulunma gibi hedefler güdülmez ve aranmaz. Bu ev sohbetlerinde amaçlanan; dünyevî kir veya toz, sıkıntı veya meşgalelerden teneffüs edip, üzerimizdeki toz – paslardan kurtulmak; asıl / ana, değişmez ve güncelliğini kaybetmez “İmanî ve İslâmî” konularda maddî – manevî şarj olmak; “geldiğimiz ve gideceğimiz yeri unutmama konusunda” aile, insan ve toplum olarak birbirimize yardımcı olmaktır. Aile bireyleri ve Müslümanlar arasında eskiyen veya yıpranıp, kaybolan kardeşlik ve uhuvveti, “sıla-i rahim” ve irtibatı yeniden te’sis ve tahkim ve takviye ederek; “mü’minler kardeştir…” (Hucurât Suresi, 10. Âyeti Kerime) sırrınca, hiçbir tarikat – cemaât – fırka ayrımına gitmeden “Ümmet-i Muhammed” olabilmektir. İşte bu gibi sebeplerden; Bedi’üzzaman, asıl ve temel olarak, her evin küçük bir “Medrese-i Nurîye”ye çevrilmesini tavsiye eder:

 

“Herbir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir…” (Kaynak: Risale-i Nur Külliyatı / Emirdağ Lâhikası / 77. Mektup)

 

“Onun için, daire-i meşruâdaki keyfe iktifâ ediniz ve kanaât getiriniz. Sizin hânenizdeki mâsum evlâtlarınızla mâsûmâne sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir…” (Kaynak: Risale-i Nur Külliyatı / Lem’âlar / 24. Lem’â / 3. Nükte)

 

Bedî’üzzaman Said Nursî Hazretlerinin önerdiği diğer eğitim modelinden; plânlı, formel ve şekilsel tabana oturmuş; resmî olup, bitirenlerin diplomalarını alacakları; lise ve üniversite olarak kurulacak “Medreset-üz Zehra”da, eğitim ve öğretim anadilde yapılır.

 

Türkiye için konuşuyoruz; eğitimin, kişinin anadili Türkçeyse türkçe, Kürtçeyse kürtçe yapıldığı; fakat her halûkârda, vatandaşı olup, içinde yaşanılan ülkenin yaygın ve resmî dili olan Türkçe’nin de öğrenilip, bilindiği. Ve başta kitabımız Kur’ân-ı Kerîm ve diğer İslâmî Kaynaklar ve yakın ve komşu olduğumuz müslüman kardeşlerimizle alış – veriş ve irtibat, dostluk ve ünsiyet kurabilmemiz için Arapça’nın da öğrenilmesinin zorunlu olduğu; öğrencinin burada seçtiği / seçeceği uzmanlık alanına göre “İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, İbranîce” gibi diğer dil(ler)i de öğrenmesinin isteğe bağlı veya zorunlu olabileceği bir lise ve üniversite modeli.

 

Üstad Bedi’üzzaman Hazretlerinin “Medreset-üz Zehra Modeli” ve “Eğitim Felsefesinin”, çağımız eğitim anlayışından ayırtedici üstünlük ve avantajlarını anlatmaya yer ve zamanımız kalmadı. Onu da haftaya anlatalım inşâallah.YORUM YAZ
BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Araştırmacı Yazarlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Ayhan KÜFLÜOĞLU HABERLERİ
ÖZEL RÖPORTAJ
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir: 'Allah Var, Problem Yok'
Ferudun Özdemir, “Allah var, problem yok!” adlı kitabında, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Allah'a dayanıp, O'na güvenen insanların bir şekilde aydınlığa kavuşacaklarının farkındalığını oluşturuyor zihinlerde…
 
YAZARLARIMIZ
Y
Metin ALKAN
SABATAY SEVİ
Y
Mehmet GÖÇMEZ
ANMAK MI ANLAMAK MI
Y
SERDAR BOZDOĞAN
TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR BİZDE TARİHE YENİDEN ÇAĞ AÇTIRIYORUZ
Y
Nurcan CANKORU
GİZLİ SIRLAR
Y
Pınar SÖNMEZ
AŞK BİR NOKTA
Y
Hatice BAŞKAN
KADINSIN
Y
Fatmanur KUŞ
SU GİBİ AZİZ OL EVLADIM
Y
Duygu Gürses DİKEN
MALINI BAĞIŞLAYAN ELBETTE KURTULUŞA ERMİŞTİR..
Y
Zeynep DEMİR
önce sela, sonra adın okunur minarelerden.
Y
Ayhan KÜFLÜOĞLU
Eşyayı gösteren Rabbimiz’in varlığı, o eşyadan daha zahir ve kesin
Y
Nur KABADAYI
Umut Ederek Yaşamak
Y
Büşra ŞENTÜRK
Sen Kaderim Misin
Y
Büşra Nur GECE
Mabede İsmet; Meryem'e Betül Sıfatı Yakışır...
Y
Merve DİKİCİ
TEVEKKÜL KIL
Y
Ebru ATA
KIYIYA İNSANLIK VURDU
Y
Mustafa KAYALI
ZAMAN VE MEKÂNDA KIBLEMİZ
Y
Türker ELMAS
NUR ve HAKİKAT AVCILIĞI
Y
Nagihan ZENGİN
Ademiyetten Kemaliyete İrfan Yolculuğu
Y
Öznur MACİT
bir b/akış bir yürüyüş (04,05,14 Eskici dergi yayınlandı)
 
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
MAVİNİN İÇİNDE SİYAHI GÖRMEK DÜŞÜN VE BAŞAR KİM BU KAOS TÜCCARLARI? Umreye Gidenlere Tavsiyeler?
 
KONUK YAZARLARIMIZ
K
İsmail GENÇ
İnsanız ve İnsanlığı Özlüyoruz
K
Emrah POLAT
Vahametlerle İmtihan ve Müracaat
K
Mehmed ESMER
Kubbetüs Sahra'yı tanıyacağız
K
Elif NİSA
Gerçekten İnsan Azar
K
Elif MUSLUOĞLU
Cemâli Bâ Kemâle Seyredelim
K
Fikriye AYYILDIZ
GAFLET
K
Merve YAĞMUR
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ
K
Fuat TÜRKER
Münafıklar Kavramıyorlar!
K
Hüray BOZBIYIK
TESETTÜRÜN VERDİĞİ HUZUR
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
FOTO GALERİ
 
EN ÇOK TIKLANANLAR
 
ANKET

Web Sitemize Nasıl Ilaştınız?
 

Sitemizde yayınlanan haberlerde basın ahlakına, hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalacağımıza söz veririz. Yazarlarımızın yazılarıyla ilgili her türlü sorumluluk kendilerine aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Adres : Sizde Araştırmacı Yazarlara Katılabilir Çalışmalarınızı Yayınlatabilirsiniz! arastirmaciyazarlar@gmail.com a Ad Soyad ve Yazar Resminizle birlikte gönderin değerlendirelim